REGION TITLE NAME TEL
CHINA Manager Chen Jun +86-0532-55570690
Manager Tian XiaoLei +86-0631-7525288

EUROPE PRINX CHENGSHAN EUROPE LIMITED
Web www.prinxeurope.eu
Email info@prinxeurope.eu
Tel +421-42-2402833